Spring menu over
Billede af en flextrafik chauffør, som er ved at lukke døren på en flexbil.  Foto: Ulrik Jantzen

Flextrafik

Flextrafik løser en bred vifte af kørselsopgaver for kommuner og regioner, og bidrager på den måde til at sikre et mobilitetstilbud til alle borgerne, der rækker ud over de  traditionelle kollektive transporttilbud med bus, tog og metro.

Der er i alt seks forskellige kørselsordninger i flextrafik. I flexrute planlægges kørslen separat med faste biler og chauffører, mens flextrafiks fem øvrige kørselsordninger koordineres på tværs af kommuner og regioner i et og samme planlægningssystem. Hermed sikres det, at borgerne så vidt muligt kører sammen med andre og vognenes kapacitet dermed udnyttes bedst muligt. For kommuner og regioner opnås på den måde en samlet stordriftsfordel – også fordi Movia kan udbyde kørslen med et stort antal vogne på både faste og variable kontrakter, hvilket sikrer et kørselsomfang og kørselsopgaver, hvor mange operatører har mulighed for og interesse i at byde ind med deres vogne.

Flextrafik kørselsordninger

  • Flexhandicap, er en lovbestemt kørselsordning for svært bevægelseshæmmede, blinde eller stærkt svagsynede borgere 
  • Flexpatient, er et lovbestemt kørselstilbud til og fra hospital for borgere i Region Sjælland og Region Hovedstaden
  • Flexkommune er typisk kørsel til læge, speciallæge, genoptræning med videre. Det er den enkelte kommune, der afgør om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne og visiterer brugerne til den.
  • Flexrute er fast kørsel til blandt andet skole, daghjem og beskyttede værksteder. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne. Det er kommunen der visiterer brugerne til ordningen.
  • Flextur er en kørselsordning, der er åben for alle. Det er den enkelte kommune, der afgør om der skal tilbydes flextur i kommunen.
  • Plustur en åben kørselsordning, der fremsøges i rejseplanen, og som alle kan benytte på den del af rejsen, hvor bus eller tog ikke rækker. Det er den enkelte kommune, der afgør om der skal tilbydes plustur i kommunen.

Planlægningen af flextrafik
For at opnå den mest effektive kørsel samles og koordineres alle kørslerne i flextrafik i det samme planlægningssystem (med undtagelse fra flexrute). Alle kørslerne overvåges af trafikstyringen, der i hele driftsperioden sikrer at kørslerne afvikles korrekt. 

Flexrute planlægges af den enkelte vognmand, da der kan være særlige hensyn til passagererne der skal tilgodeses. 

Læs mere om planlægningen er kørslen i Konceptbeskrivelsen for Movias Flextrafik. 

Kontakt