Spring menu over

Pensionistkort

Hvis du er fyldt 67 år eller er berettiget til førtidspension, herunder også tidlig pension, seniorpension og brøkpension, kan du rejse ubegrænset med bus, tog og metro med et pensionistkort – gyldighed i Metroen kræver dog, at pensionistkortet er udstedt med gyldighed til Metroen.

Pensionistkort kan købes til tre sammenhængende zoner eller til Hovedstadsområdet (DOT Øst), til Vestsjælland (DOT Vest), til Sydsjælland (DOT Syd) eller til Midtsjælland (DOT Midt). Der kan også købes til kombination af to af de nævnte storzoner fx DOT Øst + DOT Vest og det kan købes som et samlet kort til hele DOT.

Du betaler en fast pris for dit pensionistkort – dog skal der betales et tillæg for gyldighed i Metroen.

Det fremgår af pensionistkort med gyldighed til en eller flere af zonerne 1, 2, 3 og/eller 4, om kortet er gyldigt i Metroen eller ej. Kunder, der rejser i Metroen med pensionistkort uden gyldighed til Metroen, har ikke gyldig rejsehjemmel, medmindre du har købt en tilkøbsbillet. Hvis du har fravalgt gyldighed til Metroen, men alligevel
får behov for at anvende metro, kan du således efterfølgende tilkøbe gyldighed til Metroen ved at købe en tilkøbsbillet, jf. afsnit 5.

Storzoner pensionist
For præcis zoneangivelse for de fire storzoner henvises til dinoffentligetransport.dk.

Gyldighed og brug
Kortet giver ret til kørsel med bus, tog og metro i de zoner, det gælder. Dog skal der betales et tillæg for gyldighed i Metroen.
Pensionistkort sælges kun med gyldighed i tre måneder. Kortet udløber kl. 4.00 (sidste påstigning) natten efter sidste dag, det gælder.

Pensionistkortet må kun benyttes af den, det er udstedt til. Der må ikke rettes eller påføres oplysninger i kortet.

Tiden i køreplanen bestemmer pensionistkortets gyldighed – og i Metroen er det påstigningstidspunktet.

Forsinkelser skal altid komme dig til gode. Dette gælder også ved aflysninger og planlagte sporarbejder i DSB, herunder i S-tog. Hvis et sporarbejde, der ikke er annonceret minimum 24 timer forud, afstedkommer, at du skal foretage ekstraordinære skift af transportmiddel på din rejse, er det tidspunktet for rejsens første påstigning, der regnes ud fra i forhold til reglerne om spærretid.

Begrænsninger i tidsgyldighed
Lørdage, søn- og helligdage samt 5. juni, 24. december og 31. december, kan du benytte kortet hele døgnet.

På hverdage kan kortet ikke bruges til rejser med bus, tog, lokaltog, metro og havnebusser i morgenmyldretiden kl. 07.00-09.00.

Pensionistkort er gyldige ved påstigning/afgange uden for begrænsninger i tidsgyldighed jf. afsnittet ovenfor.

Tilkøb
Hvis du skal rejse udenfor pensionistkortets tidsgyldighed, skal du anvende anden rejsehjemmel, f.eks. rejsekort eller enkeltbillet.

Hvis du skal rejse udenfor pensionistkortets zonegyldighed, gælder de almene regler for tilkøb – se afsnit 5.

Du er berettiget til pensionistkort, hvis du:

 • Er fyldt 67 år.
  Dokumentation:
  Sygesikringsbevis, pas eller lignende, hvoraf fødsels- dag og -år fremgår.
 • Er mellem 66½ - 67 år og tidligere har haft et pensionistkort
  Dokumentation:
  Dit tidligere pensionistkort
 • Er under 67 år, og modtager tidlig pension, førtidspension eller seniorpension (gælder også hvis du kun modtager en brøkpension).
  Du skal medbringe dokumentation, der er max et år gammel ved både køb og fornyelse.
  Dokumentation er en af følgende:
  • Seneste udbetalingsbrev (Udsendes årligt)
  • Seneste udbetalingsmeddelelse (Udstedes månedligt)
  • Udfyldt blanket fra kommunen hvoraf navn, CPR-nummer og kommunens stempel fremgår
  Udbetalingsbrevet eller udbetalingsmeddelelsen kan vises elektronisk eller som udskrift, hvis den fx kun er udsendt elektronisk. I så fald skal du samtidig vise legitimation med CPR-nummer.

For udlændinge gælder de samme regler som for danskere. Hvis du modtager førtidspension fra et andet land end Danmark, vurderer DOT Kundecenter, om du er berettiget til pensionistkort. Ekspeditionstiden er 10 dage.

Du er ikke berettiget til pensionistkort, hvis du modtager pension fra tidligere arbejdsgiver, er på efterløn, delpension eller modtager invaliditetsydelse.

Køb og fornyelse
Pensionistkortet kan tidligst købes og fornys to måneder før første gyldighedsdag. Du skal vise dokumentation første gang, du køber pensionistkort, og hver gang du fornyer det, hvis du er førtidspensionist. Du skal selv sikre, at kortet er korrekt udfyldt.

Pensionistkort kan købes:

 • I DSB betjent salg og 7-Eleven (kan fornys i automater på stationer)
 • I Movias betjente salg, herunder Lokaltogs betjente salg
 • I DOT webshop

Movia og DOT webshop udsteder pensionistkort med 8 cifret stamkortnummer, og DSB og Lokaltog udsteder pensionistkort med 7 cifret stamkortnummer. Det er derfor ikke muligt at forny et kort hos Movia/DOT webshop, hvis det er købt hos DSB/Lokaltog og omvendt.

Refusion og ændring
Pensionistkort, som ikke er brugt eller kun delvist brugt, refunderes uden begrundelse. Det sker som vist i skemaet nedenfor:

Benyttet Tilbagebetaling
1 - 30 dage 2/3 af købsprisen
31 - 60 dage 1/3 af købsprisen
61 dage og mere Ingen tilbagebetalingDen dag, kortet bliver refunderet, regnes som brugt.

For refusion ved dokumenteret sygdom og ved død samt forudkøbte, ændrede og mistede kort, se afsnit 4.7 om ”Refusion” og ”Ændring af kort”.

Ved alle former for refusion og ændring opkræves et gebyr på 40 kr. pr. ekspedition.

Pensionistkort kan købes på abonnement på dinoffentligetransport.dk
Ved oprettelse af abonnement, får du automatisk tilsendt et nyt værdiindlæg til dit pensionistkort hver 3. måned, inden dit gyldige værdiindlæg udløber.

Abonnementet kan oprettes i forbindelse med køb eller fornyelse af pensionistkort, og skal bestilles senest 10 dage før dit nye pensionistkort skal være gyldigt, og kan tidligst bestilles 2 måneder før. Du vil modtage en ordrebekræftelse på mail.

Betaling sker forud, og du kan vælge at betale via automatisk kreditkortbetaling eller ved opkrævning via PBS. Der er et forsendelsesgebyr på 8 kr., som vil fremgå ved betalingen og på ordrebekræftelsen.

Hvis du vil ændre zoner på dit pensionistkort, skal abonnementet opsiges, og du skal bestille et nyt pensionistkort med de nye zoner. Abonnementet kan ikke sættes på pause.

Du kan opsige dit abonnement via din bank, hvis du har en PBS aftale. Alternativt skal du skrive til shop@dinoffentligetransport.dk eller ringe til DOTs kundeservice på tlf. 36 13 19 10 (telefontid mandag til fredag mellem 9.00 og 11.30).

Bemærk: Opsigelse af abonnement skal ske senest 10 dage inden dit aktive pensionistkort udløber. Ellers er dit nye værdiindlæg allerede afsendt.